Tratarea apei potabile şi a apelor uzate în municipiul Braşov şi localităţile învecinate

Tratarea apei potabile şi a apelor uzate în municipiul Braşov şi localităţile învecinate

Uniunea Europeană a acordat României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport si dezvoltare rurală. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort.
ISPA (Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-aderare) este un instrument special de pre-aderare lansat in anul 2000, având ca scop co-finantarea proiectelor pentru infrastructura de mari dimensiuni din domeniul transporturilor si mediului. In Braşov, în perioada 2002 - 2010, se desfăşoară programul ISPA denumit "Tratarea apei potabile şi a apelor uzate în municipiul Braşov şi localităţile învecinate", un program de mediu de mare anvergură in valoare totală de 52,8 milioane EURO. Beneficiarul final este S.C Compania Apa Brasov S.A. Acest program urmăreşte tratarea si distribuţia apei potabile, precum şi colectarea apelor uzate din municipiul Brasov şi localităţile învecinate. Este împărţit in 4 contracte de lucrări si 2 de servicii.
Primul contract de lucrări este „Reabilitarea şi extinderea colectorului „I” de canalizare”. Valoarea lui a fost de peste 9 milioane şi jumătate de euro, iar perioada de implementare a durat 41 de luni. Situaţia anterioară execuţiei lucrării era următoarea: sistemul de canalizare al Braşovului a fost conceput şi proiectat exclusiv pentru populaţia muncipiului Braşov, dezvoltarea serviciului de canalizare în municipiul Săcele a fost realizată considerând că tratarea apelor uzate se va face la Staţia de Epurare a Braşovului. Astfel, apele potabile provenite din Săcele erau transportate către Staţia de Epurare Braşov prin intemediul sistemelor de colectare care traversau oraşul Braşov de la Sud la Nord.
Întrucât sistemul de canalizare din Săcele este în continuă dezvoltare, transportul apelor uzate prin Braşov devine impropriu.
Din aceste motive s-a realizat Colectorul „I” care ocoleşte municipiul Braşov în zona de Est-Sud-Est şi care preia şi transportă direct apele uzate la Staţia de Epurare Braşov. De asemenea, acest colector este proiectat să preia apele uzate de la viitorii beneficiari din zona pe care o traversează.
Altă componentă a investiţiei, şi anume Staţia de Pompare Timiş-Triaj e menită să asigure transportul apelor uzate din zona Timiş-Triaj, zonă aflată la o cotă inferioară a Staţiei de Epurare. Staţia este modernă, cu capacitate de pompare de rezervă şi cu un sistem dublu de alimentare cu energie electrică. Aceasta asigură funcţionarea fără întrerupere a sistemului de transport a apelor uzate.
Cel de-al doilea contract de lucrări este „Reabilitarea Uzinei de Apă Tărlung”. Valoarea acestuia a fost de 15 milioane 790 de mii de euro, iar perioada de implementare a durat 57 de luni şi jumătate. Extinderea ariei de operare şi implicit a numărului de clienţi deserviţi a condus la necesitatea măririi capacităţii de tratare pentru apă potabilă. De asemenea, modificările bruşte ale calităţii apei brute în Lacul de acumulare Târlung datorate topirii zăpezilor primăvara şi averselor de ploaie care aduc de pe versanţii care înconjoară lacul cantităţi mari de ape cu turbiditate ridicată , au dus la necesitatea regândirii tehnologiei de tratare.
La finalizare, Uzina de Apă poate trata chiar şi în condiţii extreme de turbiditate cantitatea de apă necesară pentru municipiul Braşov şi municipiul Săcele, Hărman-Sânpetru, şi în 3 sau 4 ani şi pentru Codlea, Hărman, Hălchiu, Ghimbav, Bod şi Feldioara.
Cel de-al treilea contract de lucrări este „Distribuţia eficientă a debitului suplimentar tratat în Uzina de Apă Tărlung şi reabilitarea reţelelor de apă din cartierul Timiş-Triaj”. Valoarea acestuia a fost de peste 3 milioane de Euro, iar perioada de implementare a durat 34 de luni şi jumătate. Mărirea capacităţii de tratare a Uzinei de Apă a condus la regândirea modalităţii de transport a apei potabile către beneficiarii actuali şi pregătirea sistemelor pentru viitorii beneficiari. Astfel, comunele Hărman şi Sânpetru, precum şi parte a municipiului Braşov sunt alimentate cu apă provenită de la Uzina de apă Tărlung. Sistemul vechi de alimentare cu apă prevedea pomparea în 3-4 trepte a apelor subterane din zona Prejmer. Noul sistem, prin transportul gravitaţional al apei potabile de la Uzina de Apă către zona Braşov-Sânpetru, Hărman şi Bod, elimină două trepte de pompare.
Lucrarea a constat, în principal, în realizarea unei conducte care să transporte gravitaţional apa către o parte din cartierul Astra, cartierul Florilor, cartierul Ceferiştilor şi cartierul Timiş-Triaj.
Conducta este racordată la sistem în aşa fel încât asigură transportul gravitaţional al apei şi către Hărman, Sânpetru şi Bod. Aceste sisteme urmează să fie racordate pe viitor la conducta de transport către Hălchiu şi Feldioara. Cealaltă componentă a investiţiei este reabilitarea sistemului de distribuţie în cartierul Timiş-Triaj. Acesta este nou în totalitate şi prevede racordarea fiecărui imobil sau după caz, a fiecărei scări de bloc, precum şi a agenţilor economici din zonă.
Cel de-al patrulea contract de lucrări este „ Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare”. Valoarea acestuia a fost de aproximativ 15 milioane 700 de mii de euro şi a avut o perioadă de implementare de 54 de luni. Lucrarea este complexă şi de aceea a fost împărţită în mai multe secţiuni. Prima dintre ele este reprezentată de „Colectorul Poiana Braşov-Râşnov”, care a fost obligatorie în contextul dezvoltării zonei ca atracţie turistică. Astfel, apele uzate din Poiana Braşov sunt interceptate la punctul de intrare în Staţia de tratare a apei potabile existente şi transportate gravitaţional printr-un nou colector, care va colecta şi transporta apele uzate din întreaga staţiune în colectorul Râşnov şi de aici în Staţia de Epurare Braşov unde vor fi tratate corespunzător cu cerinţele de calitate a mediului impuse de Uniunea Europeană. Cea de-a doua secţiune a contractului este reprezentată de „Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei în cartierele Răcădău şi Schei”. E bine de ştiut că, înainte de această investiţie, conductele de distribuţie a apei erau improprii pentru un sistem de alimentare cu apă eficient, iar pierderile erau estimate la 70%. De aceea, a fost nevoie, ca prin programul ISPA să fie schimbate,în mare parte, reţelele de distribuţie în cele două cartiere importante ale Braşovului. Cea de-a treia secţiune a contractului este reprezentată de „Alimentarea cu apă a localităţilor Hărman şi Sânpetru”. Aceasta va fi asigurată printr-o nouă conductă de refulare din Staţia de pompare Rulmentul în Hărman şi Sânpetru. În staţia menţionată a fost instalat un echipament de pompare eficient cu control automatizat, iar echipamentele de teletransmisie şi comandă au fost înlocuite pe frontul celor 30 de puţuri Hărman-Sânpetru.
Cea de-a patra secţiune a contractului este reprezentată de „Dezvoltarea reţelelor de apă din cartierul Stupini şi Tractorul VI şi dezvoltarea reţelelor de canalizare în Tractorul VI Sud”. Cartierul Tractorul VI este o zonă nouă de dezvoltare urbană şi acest fapt a impus realizarea unui sistem nou de alimentare cu apă şi canalizare. Stupini este singurul cartier al Braşovului care nu dispunea de un sistem de alimentare cu apă şi în consecinţă, au fost realizate conductele de distribuţie.
Prin implementarea Măsurii ISPA în oraşul Braşov vorbim despre numeroase beneficii pentru populaţie şi pentru mediul înconjurător. Succesul programului este sinonim cu un regim de viaţă mai bun pentru locuitorii oraşului, în sensul în care apa potabilă este tratată conform Directivei Cadru a Apei 98/83/EEC, iar numărul de utilizatori deserviţi a crescut considerabil, la fel şi procesul de contorizare. De asemenea, trebuie subliniate şi alte tipuri de beneficii, cum ar fi: automatizarea completă a procesului de tratare, creşterea eficienţei economico-financiare prin reducerea costurilor cu energia, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie, reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile, realizarea colectoarelor de canalizare care duce automat la creşterea capacităţii de transport a apei reziduale. Mai trebuie precizat si faptul că a fost eliminat riscul de inundaţii în timpul precipitaţiilor abundente şi că mediul înconjurător este păstrat şi protejat prin eliminarea deversărilor de ape reziduale.
Măsura ISPA din Braşov a fost un proiect foarte important pentru S.C Compania Apa Braşov S.A, cât şi pentru Braşov. Şi aceasta, deoarece cetăţenii acestui oraş beau apă la standarde europene şi sunt poate, mai conştienţi că, protejând mediul, îşi protejează copiii.

Menţionăm că la sfârşitul implementării proiectului a fost realizat un film de succes care a conţinut textul de mai sus, film ce a fost prezentat în conferinţa de presă şi la simpozionul organizat cu acest prilej de SC.EDITURA MIRANDA SRL.