Raportul de audit financiar al Curţii de Conturi a României este favorabil autorităţii publice judeţene

Raportul de audit financiar al Curţii de Conturi a României este favorabil autorităţii publice judeţene

Pentru al treilea an consecutiv, rezultatele Raportului de audit financiar încheiat de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov, în urma misiunii de audit realizate asupra situaţiilor financiare ale UAT Judeţul Braşov din anul precedent, sunt favorabile autorităţii publice judeţene.
Auditorii care au verificat situaţiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2019 nu au constatat prejudicii sau deficienţe financiar-contabile, ci doar trei probleme a căror remediere ţine de activitatea curentă a instituţiei. În concret, în Decizia nr. 13 din 12.06.2020 emisă de Camera de Conturi Braşov, în urma misiunii de audit realizată în perioada martie - mai 2020, se constată următoarele:
1. "Menţinerea eronată în soldul contului 231 «Active fixe corporale în curs de execuţie» a contravalorii unor servicii de proiectare pentru un obiectiv de investiţii care a fost finalizat şi înregistrat ca activ fix corporal";
2. "Nerespectarea cerinţelor impuse de metodologia de desfăşurare a activităţii de audit public intern, cu referire la planificarea misiunilor de audit intern şi la întocmirea şi transmiterea rapoartelor de audit";
3. "Încheierea de angajamente legale pentru achiziţia de lucrări de topografie şi cadastru în anul 2019, cu persoane juridice neautorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României".
Remedierea primei deficienţe s-a realizat în timpul misiunii de audit, iar în situaţia în care se vor identifica active care se referă la obiective de investiţii finalizate, recepţionate şi puse în funcţiune, menţinute în acest cont, se vor efectua corecţiile contabile necesare.
În ceea ce priveşte constatările de la punctele 2 şi 3, ordonatorul principal de credite va dispune personalului cu atribuţii în domeniile menţionate în decizia Camerei de Conturi Braşov să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează atât activitatea de audit intern, cât şi realizarea lucrărilor cadastrale de către persoane care deţin autorizaţii necesare emise de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
De menţionat este că măsurile dispuse de Camera de Conturi Braşov în urma misunii de audit pentru activitatea din anul 2017 au fost îndeplinite în totalitate, iar din cele dispuse pentru activitatea din anul 2018, o singură măsură mai este în curs de implementare, cu precizarea că în deciziile emise cu ocazia acestor misiuni nu s-a reţinut producerea de prejudicii.
Mai mult decât atât, Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov a efectuat pe parcursul lunii iunie 2020, o misiune de audit la Consiliul Judeţean Braşov, având ca obiectiv exclusiv modul de alocare a fondurilor destinate combaterii COVID-19, în paralel, auditorii externi ai Camerei de Conturi Braşov verificând şi modul în care spitalele din subordinea Consiliului Judeţean Braşov au cheltuit sumele alocate pe perioada stării de urgenţă.
Astfel, au fost verificate rectificările bugetare efectuate în ultimele luni de forul deliberativ judeţean pentru finanţarea cheltuielilor determinate de actuala criză epidemiologică, sumele alocate şi cheltuite pentru cazarea personalului medical din prima linie care a solicitat acest lucru, precum şi modul în care s-au realizat achiziţiile şi s-au decontat sumele aferente contractelor încheiate, în perioada stării de urgenţă.
Concluzia acestei misiuni de audit a fost aceea că atât achiziţiile, cât şi alocarea şi decontarea sumelor necesare combaterii COVID 19 în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, atât la nivelul Consiliului Judeţean Braşov, cât şi la nivelul unităţilor medicale implicate în lupta cu noul coronavirus, s-au desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără constatarea unor deficienţe şi în niciun caz a unor prejudicii.
"Aşadar, misiunile de audit efectuate de Camera de Conturi Braşov asupra situaţiilor financiare ale Consiliului Judeţean Braşov, efectuate în actualul mandat al acestei autorităţi deliberative, au scos în evidenţă faptul că dispoziţiile legale în ceea ce priveşte angajarea şi efectuarea cheltuielilor din fonduri publice au fost pe deplin respectate", spune preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre activitatea administraţiei judeţene din perioada 2008-2016, având în vedere că la preluarea actualului mandat, nu mai puţin de şase decizii emise de Camera de Conturi Braşov pentru respectiva perioadă, în care s-a reţinut producerea de prejudicii bugetului judeţului, inclusiv prin săvârşirea de fapte penale, nu erau implementate, astfel că actualul executiv al Consiliului Judeţean Braşov a trebuit să îşi asume ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de auditorii externi prin aceste decizii.
D.R.