25 mai, termenul final de depunere a Formularului 230

25 mai, termenul final de depunere a Formularului 230

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Braşov informează contribuabilii că data de 25 mai 2021 este termenul până la care persoanele fizice pot depune, sub sancţiunea decăderii, formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" pe veniturile realizate în anul 2020. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care: - realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, - venituri din pensii, - venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, - venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, - venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, - venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii: - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora; - dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 www.anaf.ro Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare si se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul astfel: - în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, - prin mijloace electronice de transmitere la distanţă : portalul e-guvernare sau prin intermediul serviciului Spaţiu Privat Virtual (SPV). Informații suplimentare se pot obține prin intermediul „Formularului de contact” pus la dispoziţia contribuabililor prin site-ului www.anaf.ro sau prin accesarea link-ului https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau prin apelarea Call Center-ul ANAF 031.403.91.60. De asemenea, vă informăm că pe site-ul www.anaf.ro, la secțiunea „Asistență contribuabili”, subsecțiunea „Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative” a fost publicat „Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private”. D.R.